- MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 


เตรียมสมรรถนะกาย ใจ อุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งประชาชนนึกถึงเมื่อเกิดความลำบาก

3 23-08-2565เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การกู้ภัยกู้ชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญ มีบางคำที่อยากแบ่งปันทุกคน คือ การเป็นข้าราชการอย่างมืออาชีพ ให้ปกครองตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่ปกครองผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้ทุกเมื่อ การทำงานนั้นถ้าหัวหน้าหน่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการปกครองดูแลตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความเคารพ ให้ความร่วมมือ ที่สำคัญงานของเรานั้นเมื่อออกปฏิบัติงานหรือหน้างานมีความเสี่ยง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรืออาสาสมัครมีความเสี่ยงภัย ผู้บังคับบัญชาต้องช่วยกำจัดและบรรเทาภัย ส่วนฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้หน่วยหน้ามีความพร้อมที่จะไปทำงานได้อย่างมีความพร้อม ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมบางหน่วยและบอกกับทุกคนว่า อยากทำให้ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และดีขึ้นกว่านี้ ถ้าเราช่วยกันอย่างน้อยมันต้องดีขึ้น หัวหน้าหน่วยเป็นบุคคลสำคัญต้องดึงและให้ลูกน้องช่วยกันดัน ต้องประคับประคองให้ผ่านแต่ละเรื่องไปได้ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

นอกจากนี้ ต้องมีระเบียบวินัย ปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ตรวจสุขภาพเป็นระยะตามหลักชีวอนามัย ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้รายงานเข้ามาจะช่วยกันดูแลและแก้ไข ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการนำทฤษฎีมาผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สมรรถภาพนักดับเพลิงต้องพร้อม เพราะการปฏิบัติงานที่ไม่มีความพร้อมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของนักดับเพลิงได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาสาสมัคร เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะเพื่อร่วมงาน สนับสนุนช่วยเหลือผู้อำนวยการเขต ในการบัญชาการเหตุและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย และอยากให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่จะนึกถึงเมื่อเกิดความลำบาก

----------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น