เขตสวนหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสำรวจสภาวะสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เขตสวนหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสำรวจสภาวะสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่..o

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตสวนหลวง โดยมี พระราชพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดยางพระอารามหลวง ซึ่งให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม ผู้บริหารเขตสวนหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา คลินิกหน่วยบริการปฐมภูมิ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ วัดยางพระอารามหลวง เขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตสวนหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพและจัดทำทะเบียน รวมทั้งฐานข้อมูลสุขภาพ และเพื่อตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพผู้มีภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะป่วยในพื้นที่เขตสวนหลวง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน จำนวน 65,000 คน (22,492 ครอบครัว) พระภิกษุสงฆ์ในวัดพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 229 รูป รวมจำนวน 65,229 คน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.65 โดยลงพื้นที่สำรวจสภาวะสุขภาพ และสรุปผลสำรวจสภาวะสุขภาพเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างเหมาะสม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสำรวจสภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการสำคัญ ในการค้นหาสถานะ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน และจะนำไปสู่การคัดกรองสุขภาพประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงที่ตรงกับความจำเป็น โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตสวนหลวงจึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพของพื้นที่เขตสวนหลวง จะสามารถใช้เป็นแนวทางสำคัญในการวางแผนด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพและประโยชน์ของการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา การจัดบูธกิจกรรมจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่ บูธกิจกรรมจากสำนักงานหลักประกัน-สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร บูธกิจกรรมจากทีมงาน Application แบบสำรวจสภาวะสุขภาพ (คุณแซนดี้) บูธกิจกรรมการออกหน่วยศูนย์บริหารเงินออมเคลื่อนที่ สำนักงานเขตสวนหลวง และบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จาก Bangkok Smile  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad