พม. โดย สค. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” : - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. โดย สค. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” :

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กำหนดจัดการประชุมสมัชชาครอบครัวประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ในปัจจุบัน ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายปัญหาของครอบครัว มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต พ่อแม่และลูก ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่น อีกทั้งยังมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ำสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เด็กและผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน สะท้อนว่าครอบครัวไทยซึ่งเป็นหลักฐานของสังคม อยู่บนพื้นฐานที่เปราะบาง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ความเข้มแข็ง และความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในอนาคตพม. โดย สค. จึงได้จัดประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในแนวทางในการดำเนินงานด้านครอบครัว เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย อันนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กลไก พัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประเด็นย่อย 4 ประเด็นได้แก่ 1) “บ้าน” สร้างสัมพันธภาพเชิงบวกครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง 2) “สถานศึกษา” ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดภัย 3) “สถานที่ทำงาน” ส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบครัว และ 4) “พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง : ครอบครัวมั่นคง อยู่ดี มีสุข”

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนสังคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พม. วิทยากร และสื่อมวลชน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น