กทม.ขับเคลื่อนกลไกแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม.ขับเคลื่อนกลไกแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น..D

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 50 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งในระดับประเทศ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ในกรุงเทพมหานครสูงกว่าค่าเป้าหมาย รวมถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร อาทิ 1.การใช้แอพพลิเคชั่น Teen Club เพื่อเป็นช่องการให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 2.การพัฒนาสถานพยาบาลเพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services) 3.การถอดบทเรียนการดำเนินงาน ในระดับเขตนำร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตประเวศ และเขตหนองแขม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดทำ workshop เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับปี 2566-2570 และเตรียมเสนอกลไกการช่วยเหลือวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad