พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเพิ่ม ที่วัดทองบน กทม. ขยายความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเพิ่ม ที่วัดทองบน กทม. ขยายความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน กทม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน เขตยานนาวา กทม. ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ชั้น 1 ศาลาสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี วัดทองบน เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมในทุกมิติแบบองค์รวมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนสำนักงานเขตยานนาวา กทม. และภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนวัดทองบน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ 14 หน่วยงานช่วยเหลือสังคม และอาสาสมัครจิตอาสายานนาวา นายจรัล คำชมภู ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีหญิงชาวจีนจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตาย

อีกทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 12 ราย รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและถุงกำลังใจ จำนวน 2 ราย เงินส่งเสริมอาชีพ จำนวน 3 ราย จากสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 70 ราย และแว่นสายตายาวช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 75 ราย จากสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
นายธนสุนทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญอย่างครอบคลุมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้หน่วยงานราชการของภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายธนสุนทร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงได้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ เป็นการให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ เป็นการลดช่องว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมชุมชนวัดทองบนและภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งในมิติของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ที่เข้ามาร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในชุมชน โดยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบนแห่งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเกิดจากการจัดการตนเอง นับเป็นกลไกการดำเนินงานที่สำคัญในการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น