รมว.เฮ้ง ส่ง‘รองปลัด’เปิดงานรวมพลคน จป.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง ส่ง‘รองปลัด’เปิดงานรวมพลคน จป.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน..D

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลคน จป. ครั้งที่ 17”โดยมี คุณสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น นายกสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง คุณปิยะวัฒน์ จิระสกุลการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุสรณ์เบสเซฟ จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ ณ ตลาดหยกมณีฟู้ดสาขา 2 ตำเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นวัฒนธรรมเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนค่านิยม 3 ประการ ในการสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน คือ การมีสติรู้ตัว วินัยถูกต้อง เอื้ออาทรใส่ใจ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ในวันนี้จึงมอบหมายให้ผมมาเปิดงาน “รวมพลคน จป. ครั้งที่ 17 ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเริ่มต้นในยุคแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 

จากนั้น ก็พัฒนาเรื่อยมา จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จนได้มีการตราพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และในที่สุดก็ได้มีการ ออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ได้มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เจตนารมณ์ก็เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และชุมชน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีอย่างเป็นระบบ นายวรรณรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานขอชื่นชมสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง สมาชิก และเครือข่ายความปลอดภัย ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยน พัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะเครือข่ายที่เข้มแข็งจะนำไปสู่การพัฒนา สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน ให้ความร่วมมือร่วมแรงกัน ขับเคลื่อนนโยบาย Safety & Healthy Thailand ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน และพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad