กทม. บูรณาการภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วางรากฐานลดความเหลื่อมล้ำ..0 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. บูรณาการภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วางรากฐานลดความเหลื่อมล้ำ..0

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ องค์การ UNICEF ประเทศไทย มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื่อระดมสมองในประเด็นพิจารณาสำคัญ ได้แก่ ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและการบริหารบุคลากร กลไกการสนับสนุนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การควบคุมมาตรฐาน จำนวนและการจัดบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัวเมือง รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง กทม.-ชุมชน-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม-ภาควิชาการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ รวมทั้งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ส่วนที่สำคัญและหลายคนพูดถึง คือก่อนที่จะแก้ไขการศึกษาในระดับประถม คอขวดที่เรายังขาดการดูแลคือ ช่วงเด็กอายุ 0-6 ขวบ หรือช่วงก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ระดับประถม อาจเรียกได้ว่าสายเกินไป หรือเกิดการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร คงไม่ใช่ภาระของสำนักใด สำนักหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายขอบเขตงานมาบูรณาการร่วมกันในเด็กช่วงอายุ 0-6 ขวบ อาจแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 0-2 ขวบ และ 2-6 ขวบ เนื่องจากมีมิติในการดูแลที่ต่างกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเน้นที่ช่วงอายุ 2-6 ขวบ วันนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่หลายหน่วยงานรวมถึงภาคีเครือข่ายมาร่วมบูรณาการความร่วมมือกัน ที่จะทำอย่างไรให้คุณภาพของการดูแลเด็กเล็กของกทม. ดีขึ้น หลังจากนี้ อาจมีการตั้งคณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้ รวมทั้งเลือกพื้นที่ที่ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในกทม.

“วันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเราไม่ได้พูดถึงกลุ่มเดียว แต่คือรากฐานที่จะส่งต่อเด็กต่อไปในอนาคต ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาหลายๆ อย่าง ถ้าเราแก้ที่จุดเริ่มต้น อย่างเช่นการศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆ อาจเป็นหนทางเดียวที่สำคัญที่สุดก็ได้ ที่จะทำให้ปัญหาหลายๆ อย่างในอนาคตถูกแก้ไขได้” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad