พม. จับมือ กทม. เปิดศูนย์ One Stop Services ทำบัตรคนพิการจุดเดียวจบ ทุก รพ. ในสังกัด kick off ณ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. จับมือ กทม. เปิดศูนย์ One Stop Services ทำบัตรคนพิการจุดเดียวจบ ทุก รพ. ในสังกัด kick off ณ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) กรุงเทพมหานคร โดยมีนางทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรุงเทพฯ ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหาร พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


นางสาวสนธยา กล่าวว่า การขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปดังกล่าว และการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) สอดคล้องตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการผลักดันนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี มิติการบริหารจัดการดี และโครงสร้างดี ประเด็นนโยบาย “บัตรคนพิการ จุดเดียวจบทุก รพ.สังกัด กทม.” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คนพิการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 99,677 คน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ พก. ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง จะแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อให้บริการและส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง ต่อไป

นางทวิดา เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวง พม.โดย พก.ได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และลดขั้นตอนกระบวนการในการขึ้นทะเบียนคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสํานักการแพทย์ ได้ดําเนินการเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ในโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 9 แห่ง ปัจจุบันดําเนินการ ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และวันนี้ ได้ขยายการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก 5 แห่งในปี 2565 และขยายการดําเนินงานอีก 2 แห่ง ให้ครบ 11 แห่ง ในปี 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น