ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมจับมือเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมจับมือเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลธารทอง  อีกทั้งมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่  นอกจากนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 14 คน มอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 14 คน และมอบประกาศเกียรติคุณครูจิตอาสาดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 254 คน 

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ด้วยการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงานและเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงรายมีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 130 ศูนย์

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว พ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ครัวเรือนเปราะบาง และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอพานและอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน 5 มิติสำคัญ ประกอบด้วย มิติรายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad