พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน...d - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน...dเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง        ของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคใต้ และกทม.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) อาสาสมัคร และบุคลากรที่สนใจเป็นขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว พม. จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 


การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รบทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ อพม. กับบทบาท การจัดสวัสดิการสังคม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Video Conference) โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad