พก. จับมือภาคีเครือข่าย ดึง Chat bot “น้องแบ่งปัน” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปั่น สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พก. จับมือภาคีเครือข่าย ดึง Chat bot “น้องแบ่งปัน” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปั่น สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 13.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดความเหลื่อมล้ำ : ด้วยการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งมอบ Chat bot น้องแบ่งปัน” พร้อมรับฟังเวทีเสวนา “การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
0
นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ความเท่าเทียม หรือ EQUAL ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ที่เน้นในเรื่อง Understanding เป็นการสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน คือการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการ เพื่อคนพิการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองในด้านอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคมที่ปราศจาคอุปสรรค ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2022 พบว่า การแบ่งปันและการบริจาคเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลดน้อยลง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนให้สังคมเกิดการแบ่งปันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พก. จึงได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 และภาคีเครือข่าย จัดทำ Chatbot น้องแบ่งปันขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจองจัดเลี้ยงอาหารสำหรับคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด พก. ทั้ง 22 แห่ง ในการบริจาคสิ่งของโดยการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการและจำเป็นสำหรับคนพิการในความดูแลของหน่วยงาน ได้รับความร่วมมือพัฒนาจาก บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท Digital Dialogue ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดโอกาสการพัฒนาคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์จะบริจาคและมีการจองจัดเลี้ยงอาหารคนพิการในความดูแล ผ่านการสื่อสารทาง Chatbot ซึ่งทาง พก. จะได้นำ “Chatbot น้องแบ่งปัน” ไปติดตั้งบนหน้าเว็ปไซด์ของ พก. และหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกในการอำนวยความสะดวกและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป

ด้านนายกุลวีร์ เสรีกุล ประธานนักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 เปิดเผยว่า การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว คณะนักศึกษาฯ ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ พก. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การของแบ่งปันด้วยการบริจาคสิ่งของและการเลี้ยงอาหารคนพิการที่มีจำนวนลดลง ไม่กระจายตัว และมีอุปสรรค เนื่องจากการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งทางคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการแบ่งปัน การใช้ประโยชน์เพื่อคนพิการ สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น