กทม. เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “Challenges of NCDs Management in - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “Challenges of NCDs Management in

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 เวลา 08.00 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 18) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges of NCDs Management in 2022” โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ผู้บริหารเขตคลองสาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง สังกัดสำนักการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges of NCDs Management in 2022” เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ แนวทาง การให้บริการ การรักษาโรค NCDs อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคสมองและหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะแทรกซ้อน ทุพพลภาพและเสียชีวิตของประชากร ในประเทศ รวมถึงเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากสินได้พัฒนาศักยภาพการรักษา และให้บริการผู้ป่วย NCDs อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและรักษาผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มโรคดังกล่าว นอกจากองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สถานพยาบาลได้รับการรับรองเฉพาะรายโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ และสังกัดสำนักอนามัย ประกอบด้วย ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน 167 คน บุคลากกรุงเทพมหานคร 1 คน และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ 73 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 241 คน โดยจัดประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค.65 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม นอกจากการประชุมวิชาการ มีการจัดบูธแสดงเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 43 บูธ สำหรับประชาชนและผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตากสิน และสำนักงานเขตคลองสาน และสามารถรับบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ เช่น การตรวจ วัดค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต หรือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ครบวงจร ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นับเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการขับเคลื่อนระบบบริการทางสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเร่งด่วนของผู้รับบริการ จำเป็นต้องพัฒนาและขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย การสร้างระบบบริการให้ได้มาตรฐาน พร้อมรับมือกับสภาวะและความเร่งด่วนของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดทำแนวทางการให้บริการหรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง รวมถึงการเชื่อมโยงระบบการให้บริการสู่สังคมและชุมชนเพื่อการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนระบบการให้บริการทางสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากบุคลากรทุกฝ่าย การจัดประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ นับเป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง องค์กรและสังคมอย่างมิอาจประมาณค่าได้

ทั้งนี้ กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค แต่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีชีวิต การบริโภคที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองในปัจจุบัน

———-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น