โครงการที่เสนอของบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. ต้องโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และคุ้มค่ากับภาษีประชาชน.. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการที่เสนอของบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. ต้องโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และคุ้มค่ากับภาษีประชาชน..

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/25565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ กล่าวก่อนเริ่มการประชุม ว่า ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเพื่อนำเงินงบประมาณของกองทุนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ระบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมทั้งฝากคณะกรรมการฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการรับ-จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำไตรมาส 3/2565 และสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนไตรมาส 3/2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) รวมทั้งได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566

สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ กทม. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งหมด 39 โครงการ ทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ กทม. (ระดับเขตพื้นที่) จำนวนทั้งสิ้น 741 โครงการ แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพกลางจำนวน 123 โครงการ กรุงเทพใต้จำนวน 122 โครงการ กรุงธนเหนือจำนวน 117 โครงการ กรุงเทพตะวันออกจำนวน 111 โครงการ กรุงเทพเหนือจำนวน 114 โครงการ กรุงธนใต้จำนวน 154 โครงการ โดยผู้เสนอโครงการส่วนใหญ่ คือหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดกทม. คิดเป็นร้อยละ 69 องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ร้อยละ 28 และหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดกทม. ร้อยละ 3 ทั้งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 82 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 463 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 188 โครงการ และยกเลิก 8 โครงการ

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า บางพื้นที่มีจำนวนโครงการที่เสนอน้อย เนื่องจากประชาชนอาจจะยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในการเสนอโครงการเท่าที่ควร จึงควรเร่งให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางการเขียนโครงการให้แก่ประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระเบียบการใช้จ่ายของกทม.ยังคงเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ จึงควรพิจารณาแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายของกทม. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

“โครงการที่ต้องใช้งบประมาณทั้งหมด ขอให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินภาษีของประชาชน บุคลากรที่จ้างในโครงการเขตต้องประเมินผลการทำงานของบุคลากรที่จ้าง เพื่อให้การใช้เงินคุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ โดยในการประชุมครั้งต่อไปขอให้รายงานผลการดำเนินการจ้างบุคลากร โดยจัดทำเป็นตัวชี้วัด แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในส่วนของการขอใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ ควรกำหนดแนวปฏิบัติหรือระเบียบสำหรับการใช้เงินนอกกรอบวงเงิน หรืองบประมาณส่วนที่เพิ่มเติม โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ระยะเวลา เพื่อเป็นไกด์ไลน์ ให้ทุกเขตมีแนวปฏิบัติให้เหมือนกัน และให้โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีเขตสนใจใช้งบประมาณจากกองทุนนี้มากขึ้นและจะสามารถใช้งบประมาณได้ครบถ้วน ในส่วนของการเขียนโครงการเพื่อขอใช้ในแต่ละปีงบประมาณ ขอให้เขตอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเขียนโครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการ และประชาชนสามารถนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจbrbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น