พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 9.30 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


นางจินตนา กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผลกระทบภายใต้สถานการณ์
โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การบริโภคสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเข้าสู่สังคมเมือง โครงสร้างของประชากรไทย มีแนวโน้มของอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ย่อมส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน การเป็นสังคมสูงวัย ผลจากการเปลี่ยนแปลงจึงอาจเกิดปัญหาสำคัญที่จะตามมา คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับครอบครัว ดังนั้นจึงต้องมีนโยบาย กลไก หรือมาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที โดยเฉพาะการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุขทุกพื้นที่ปลอดภัย เป็นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตความเป็นครอบครัว ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง อบอุ่น และอยู่ได้อย่างมั่นคง

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า พม. ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในอันที่จะได้มาซึ่งประเด็นปัญหา ข้อค้นพบ ที่จะนำไปสู่การระดมความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนามาตรการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 เป็นผลมาจากข้อเสนอการต่อยอดจากข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัวจากการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ประกอบกับการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การรับฟังข้อมูลจากเวทีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนได้มาซึ่งประเด็นหลักในการจัดงานวันนี้ คือ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

นางรุ่งทิวา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” และในช่วงเช้ามีการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” และช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1. “บ้าน” สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง 2.”สถานศึกษา”ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดภัย 3. “สถานที่ทำงาน” ส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบครัว 4. “พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง : ครอบครัวมั่นคง อยู่ดี มีสุข หลังจากที่ได้ข้อเสนอของ 4 ประเด็นหลัก จะมีการนำเสนอผลการประชุมและรับรองร่างมติข้อเสนอสมัชชาครอบครัวประจำปี 2565 ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ เพื่อพิจารณายื่นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นนโยบายเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายบริหาร หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ ต่อไป

นางรุ่งทิวา กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิทยากร และสื่อมวลชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแห่งนี้ จำนวน 175 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 250 คน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 425 คน นางรุ่งทิวากล่าวตอนท้าย

 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSRLRYEGu/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น