พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านระบบZOOM - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านระบบZOOM

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นภาคกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับช่างในชุมชนรวมทั้งคนที่มีทักษะและว่างงานในพื้นที่นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับสมบูรณ์และจะก้าวสู่ระดับสุดยอดในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งทำให้มีผู้สูงอายุในสังคมเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ประกอบกับสถิติการบาดเจ็บเสียชีวิตในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากการพลัดตกหกล้มในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยในปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีบ้านและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความรู้เฉพาะทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย โดยส่งเสริมการจ้างช่างในชุมชนดำเนินการปรับและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ จึงจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุ การเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับช่างการประมาณราคาเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน และการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้เกิดทักษะและการจ้างงานก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง รวมทั้งผู้สูงอายุได้รับการปรับบ้านที่มีมาตรฐาน ตลอดจนลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุการอบรมในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภาคกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่างชุมชน โดยเป็นการให้ความรู้ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Video Communications โดยให้ความรู้อาทิ พื้นฐานด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การปรับบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ การประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุ การเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน และการประมาณราคาเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน โดยทีมวิทยากรหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ อาจารย์ชมภูนุท หอมหวาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad