รองผู้ว่าฯ ทวิดา เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กทม. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพิ่มการเข้าถึงบริการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กทม. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพิ่มการเข้าถึงบริการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น..o

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร" เพื่อให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกใบรับรองความพิการ และออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ โดยมี นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบาย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี มิติการบริหารจัดการดี และโครงสร้างดี ประเด็นนโยบาย "บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม." มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนกระบวนการในการขึ้นทะเบียนคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมในโรงพยาบาลอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อีกทั้งมีแผนขยายการดำเนินงานอีก 2 แห่ง ให้ครบ 12 แห่งในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกใบรับรองความพิการ และออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ครอบคลุมทั่วถึง เท่าเทียมและสะดวกรวดเร็วขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปดังกล่าว และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การขับเคลื่อน ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คนพิการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 99,677 คน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การทำศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ จริง ๆ หลักการของโรงพยาบาลทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร รับดูแลตรวจรักษาความพิการของบุคคลต่าง ๆ อยู่แล้ว ที่ผ่านมาความยากลำบาก การเข้าไม่ถึงในการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการรับรู้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยาก ไม่สะดวก และเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะให้การดูแล ความจริงแล้วคนพิการหลาย ๆ คน เป็นบุคคลที่อยากจะใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติธรรมดา และด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ควรจะได้รับการดูแลและจัดระบบให้สามารถรับรู้ว่าสิทธิ สถานะทางสุขภาพของตนเองเป็นเช่นไร ดีใจมากที่วันนี้ได้เห็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของการให้คนพิการมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ทั้งในแง่ของการตรวจยืนยันสุขภาพ สามารถขึ้นทะเบียน รวมทั้งสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงสิทธิได้

“จริง ๆ สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ คือ ข้อมูลของคนพิการขนาดใหญ่ ข้อมูลนี้ไม่ใช่แค่เพียงว่า เขาเป็นบุคคลที่อาจจะมีความพิการ ในขณะเดียวกันเขามีเงื่อนไขสุขภาพอย่างไรที่เราต้องดูแล ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปถึงซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ เช่น การประสานงานกับการดูแลเรื่องการจัดหางาน การประสานสำนักพัฒนาสังคมในการเข้าไปดูแลและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ หรือกระทั่งนโยบายบางอย่างที่เป็นเชิงรุกกับกลุ่มที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือและต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ คงไม่ใช่หยุดแค่การมีศูนย์บริการและให้บริการ ในขณะเดียวกันจะมีระบบออนไลน์ ให้กับคนพิการจำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอีก ระบบนี้สามารถพัฒนาอยู่ในระบบโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเราสามารถใช้ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในการพัฒนาเงื่อนไขต่าง ๆ และสามารถทำให้สังคมเข้าใจและเรียนรู้ความหลากหลาย และความต้องการของคนหลายๆ กลุ่ม และหน้าที่ที่ควรจะเป็นของระบบรัฐที่ต้องเกื้อหนุนและอธิบายบุคคลทุกกลุ่มในสังคม” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

ทั้งนี้ "ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) กรุงเทพมหานคร" ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ทุกวันพุธ เฉพาะวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการตรวจประเมินความพิการครบทั้ง 7 ประเภท ทั้งนี้ การออกเอกสารรับรองความพิการ เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินความพิการ และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งผู้ขอรับการตรวจประเมินความพิการต้องได้รับการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ก่อนเข้ารับการประเมิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ BFC โทร. 0 2289 7986  บริหารจัดการดีสุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad