กทม. จับมือ มูลนิธิคุณ ปลูกจิตสำนึกลดและแยกขยะก่อนทิ้งให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาผ่านละคร DoDo & Friends - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. จับมือ มูลนิธิคุณ ปลูกจิตสำนึกลดและแยกขยะก่อนทิ้งให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาผ่านละคร DoDo & Friends

 


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด DoDo & Friends” ถ่ายทอดความรู้อย่างง่าย ๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่าง ๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นตัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็ก ๆ สนใจและซึมชับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย เพื่อรณรงค์ให้เด็กและยาวชนเข้าใจปัญหา และส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมี นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ดร.ชนากร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงาน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ใน 1 วัน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นสูงถึง 8,600 ตัน หรือเทียบได้กับการต้องมีรถเก็บขยะเกือบ 2,000 คัน เพื่อจะเก็บขนขยะและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ส่งเสริมประชาชนรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เห็นความสำคัญในการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดรวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับประชาชน โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ ขยะรีไซเคิลแยกขายหรือบริจาค ขยะเศษอาหารแยกหมักทำปุ๋ย ส่วนขยะทั่วไปและขยะอันตราย แยกให้กรุงเทพมหานครเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงได้ดำเนินการสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในโรงเรียน และดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะทุกโรงเรียนซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการกำจัดขยะ กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่ทันสมัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเทคโนโลยีการเผาผลิตไฟฟ้าอีก 3,000 ตันต่อวัน จากที่มีอยู่ 500 ตันต่อวัน


อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการกำจัดขยะที่ดี แต่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิคุณได้มีโครงการดี ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะอย่างถูกต้องในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ขอขอบคุณมูลนิธิคุณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและร่วมมือกันดำเนินโครงการดีๆ ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเริ่มจากน้อง ๆ หนู ๆ ซึ่งจะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป


------------------------------------ (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad