พม. ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รับสังคมสูงวัย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รับสังคมสูงวัย


เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวง พม. (อาคารใหม่) โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทโกว-มาม่า และทีมขะไจ๋

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีนโยบายผลักดันการสร้างบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานและครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แต่ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีความหลากหลายและมีความต้องการได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน รวมถึงจำนวนบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์สังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จึงผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่


การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จิตวิทยาการสื่อสารและทักษะการรับฟังเพื่อดูแลใจผู้สูงอายุ การเสริมพลังใจและเทคนิคจัดการความเครียดผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น