รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ บรรยายให้ความรู้เรื่องงบประมาณ กทม. แก่ผู้อบรมหลักสูตร นงส. รุ่นที่ 9 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ บรรยายให้ความรู้เรื่องงบประมาณ กทม. แก่ผู้อบรมหลักสูตร นงส. รุ่นที่ 9


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาท แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร" ให้กับผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นายชัชร์พงษ์ นคราวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สำนักงบประมาณ ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ แผนการดำเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำงบประมาณ โดยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ปี 2566 เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้ (18 ส.ค. 65) ในวาระ 2 – 3 ซึ่งใกล้เคียงกับการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐบาล ในส่วนของงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ใช้ในการบริหารงาน มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และส่วนที่สองคือเงินที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นงบประมาณที่กรุงเทพมหานครได้ขอจัดสรรไปนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เป็นต้น โดยแนวทางการจัดทำงบประมาณในอนาคตในปีงบประมาณ 2567 กรุงเทพมหานครจะเริ่มทำงบประมาณแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน Participatory Budgeting และการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ Zero-Based Budgeting ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร โดยใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชากรกรุงเทพมหานครให้มากที่สุด

สำหรับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 จัดขึ้นโดยสำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2565 ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน จำนวน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดรูปแบบการศึกษาอบรมที่มุ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad