เตรียมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม กทม. ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 7 โรค - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เตรียมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม กทม. ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 7 โรค

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบการประชุมทางไกล

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำให้ที่ประชุมรับทราบผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ.2564-2580) และกลไกการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่งผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมแรงงาน กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย

ทั้งนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมติประชุม ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังจากการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ตั้งตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กับเรื่องการดูแลผู้ประกอบอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยู่ 7 โรค แบ่งเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค ได้แก่ 1. โรคจากฝุ่นซิลิกา Silicosis 2. โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) 3. โรคจากตะกั่ว (จากการทำงาน) 4. โรคจากภาวะอับอากาศ 5. โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ 1. โรคจากตะกั่ว 2. โรคจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการชุดใหญ่ และมีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ก็ต้องตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ซึ่งมีหลัก ๆ 2 ส่วน คือเน้นเรื่องมลพิษที่มีผลกระทบกับประชาชนทั้งหมด และความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานของลูกจ้างให้เข้มข้นขึ้น มีเรื่องสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กทม.ด้วย เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษ ต้องให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสุขภาพตามสิทธิ รวมทั้งดูแลผลกระทบต่าง ๆ

“อย่างกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในที่อับอากาศ ณ คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางนา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ซึ่งเป็นโรคตามมาตรา 7(1) “โรคจากภาวะอับอากาศ” ตามกฎหมายด้วย เรื่อง PM2.5 ก็อยู่ในขอบข่ายด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจาก กทม. มีสถานประกอบการจำนวนมาก ดังนั้นมิติแรกที่ทำ คือ การแจ้งเตือนให้ความรู้ประชาชนมากกว่าจะเข้าไปตรวจทุกจุด ดังนั้นในแง่ของการดำเนินการจะเน้นไปที่การให้ความรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad