รองปลัดกทม.เปิดนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองปลัดกทม.เปิดนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. : นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 66 โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คณะผู้บริหารเขต หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน 7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมพิธี ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การศึกษาคือ การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพ สามารถใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการกำหนดนโยบาย “เรียนดี” ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ตอบสนองต่อสถานการณ์โลก การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตของบุคลากรครูและนักเรียนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้ศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้ว่าในปัจจุบันผู้เรียนจะสามารถหาความรู้จากนอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ แต่โรงเรียนและครูก็ยังมีความสำคัญทั้งในแง่ของการหล่อหลอมประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานอันจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งครูนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเมตตา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนแล้ว ครูในยุคนี้ต้องทำหน้าที่เป็น Facilitator หรือคนที่คอยอำนวยความสะดวก ผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในแบบที่ตัวเองมีความถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ออกมาสร้างเป็นผลงาน เพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ที่จะนําพานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสู่อัตลักษณ์ของผู้เรียนแห่งมหานครที่พร้อมด้วยคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยรู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้ง 7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อที่จะได้นำกลับไปพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 4 โรงเรียน (จำนวนนักเรียนมากกว่า 800 คน) ได้แก่ 1. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (946 คน) 2. โรงเรียนวัดปุรณาวาส (1,606 คน) 3. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (1,922 คน) 4. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (1,329 คน) โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 3 โรงเรียน (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 400 คน) ได้แก่ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร (245 คน) 2. โรงเรียนคลองบางพรหม (293 คน) 3. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (244 คน) โดยมีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 2. โรงเรียนวัดปุรณาวาส 3. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

สำหรับ ผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1. TO BE NUMBER ONE ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้รับรางวัลพระราชทานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น ปีพ.ศ. 2565 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภาคกลางและตะวันออก 2. ผลการทดสอบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.ภัธวุฒ ภัทรผลพูล โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม และด.ช. แทนธรรม พิกุลขาว โรงเรียนวัดปุรณาวาส วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม 3. ทุนไอจิไก ประจำปี 2564 ได้แก่ เด็กชายอินทร์รัชตะ ศิริโสภา โรงเรียนวัดปุรณาวาส (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad