"ประยุทธ์" ขอบคุณสภาฯผ่านร่าง พ.ร บ.งบประมาณ ปี 66 วาระ 3 พร้อมรับข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ เพื่อใช้จ่ายงบอย่างมีประสิทธิภาพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"ประยุทธ์" ขอบคุณสภาฯผ่านร่าง พ.ร บ.งบประมาณ ปี 66 วาระ 3 พร้อมรับข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ เพื่อใช้จ่ายงบอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฯ ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่าง พ.ร บ.งบประมาณ ปี 66 วาระ 3 พร้อมรับข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ เพื่อใช้จ่ายงบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลยืนยัน จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ฯลฯ รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนันให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียินดีรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกคน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณมากที่สุด โดยคำนึงเสมอว่าการจัดสรรทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น