รมว.พม. เดินหน้าเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก มุ่งขยายบริการสวัสดิการสังคม แบบ One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. เดินหน้าเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก มุ่งขยายบริการสวัสดิการสังคม แบบ One Stop Service


เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคม ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) สำหรับการช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ ถุงยังชีพสำหรับครัวเรือนเปราะบาง และงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง ประจำปี 2565 นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้มแข็ง จากนั้น เดินทางไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพันชาลี และตำบลท่าหมื่นรามนายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำเป็นที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ประกอบกับการอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการสังคมของภาครัฐอย่างสะดวกและทั่วถึง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่


โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมที่มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับประชาชนและชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และสมุดพกครอบครัว เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. มาลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า การลงทะเบียนครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ อีกทั้งได้พบปะกับผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่น วันนี้ ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่มอีก 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดินทอง ตำบลพันชาลี และตำบลท่าหมื่นราม ซึ่งจะคอยดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะช่วยให้ทางจังหวัดและอำเภอสามารถทำงานได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ นับเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 20 กระทรวง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ตามที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะทำให้ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น