สส. จัดมอบโล่ 17 หน่วยงานต้นแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง-ชุมชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สส. จัดมอบโล่ 17 หน่วยงานต้นแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง-ชุมชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯจัดพิธีมอบโล่ 17 หน่วยงานต้นแบบ ใบประกาศเกียรติคุณ Green Residence 12 อาคารชุด เมื่อวันที่่ 26 ส.ค.2565 เวลา 9.30 น. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference


นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดการพื้นที่สีเขียว และยกย่องเชิดชูกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินงานการจัดการพื้นที่สีเขียว และที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ประเภทอาคารชุด

รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวงกว้าง สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และอาคารชุด จำนวน 80 คน และการเสวนา “มุมมองการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ Green Residence” โดยวิทยากรจากสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นางภาวินี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทั้งการเพิ่มจำนวน การดูแลรักษา และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างระบบนิเวศให้สมดุล ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้วยพื้นที่สีเขียว ที่มีต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลัก มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เก็บกักคาร์บอนไว้ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่รวมกลุ่มทางสังคมของประชาชน

“ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้เกณฑ์ประเมินการจัดการพื้นที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน เช่น การบริหารจัดการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียว การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น และได้มีการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี (Best Practice) ที่เป็นตัวอย่างสามารถที่นำไปถ่ายทอดสู่พื้นที่อื่นๆ รวม 17 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง ระดับดีมาก 1 แห่ง ระดับดี 6 แห่ง และระดับมุ่งมั่นพัฒนา 9 แห่ง ส่วนในปี 2565 ได้ริเริ่มส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ประเภทอาคารชุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 12 แห่ง โดยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัย และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีส่วนร่วม อาทิ น้ำเสียจากการซักล้าง การประกอบอาหาร ขยะหลากหลายประเภท การใช้พลังงาน พร้อมพัฒนาเกณฑ์ประเมิน และทดสอบเกณฑ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงกับอาคารชุด” รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

พร้อมระบุว่า สำหรับหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการจัดการพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 นางภาวินี กล่าวว่า ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม ระดับดี ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม ชุมชนบ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย 5 (หลังองค์พระ) จังหวัดนครปฐม ระดับมุ่งมั่นพัฒนา ได้แก่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด บริษัท ไทยยังเคมีคอล จำกัด บริษัท แนชเชอรัล ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) จังหวัดนครปฐม ชุมชนบ้านบางเตย หมู่ 5 จังหวัดนครปฐม
ส่วนหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ประเภทอาคารชุด ประจำปี 2565 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประกอบด้วย อาคารชุด 333 Riverside อาคารชุด Kave town space อาคารชุด เคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (ประชาอุทิศ) อาคารชุด บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย – ไทรน้อย) อาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส ไฮด์อเวย์ อาคารชุด XT ห้วยขวาง อาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 50 อาคารชุด คุณ บาย ยู (KHUN by YOO) อาคารชุด ยูนิโอ เอช ติวานนท์ อาคารชุด พรีมิโอ วีโทร อาคารชุด เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 1 และอาคารชุด เดอะรีมาร์คเอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น