พม. ผนึกม.นเรศวร- สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่าย จัด“สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. ผนึกม.นเรศวร- สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่าย จัด“สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Driving occupation for persons with disabilities in the COVID-19 pandemic with technology and innovation” ในรูปแบบการจัด Online และ Onsite ผ่านโปรแกรม Zoom meeting พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผลงานบทความวิชาการ จำนวน 3 รางวัล และการประกวดนวัตกรรม จำนวน 6 รางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานองค์กรด้านคนพิการ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรไทยทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐด้านสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และสร้างเสริมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะคนพิการให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน จึงได้มีนโยบายและมาตรการเตรียมการสำหรับการปรับตัวเข้าสู่การดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับคนพิการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในสังคม ทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การพัฒนาภาพลักษณ์ (Re-image) และการพัฒนาคุณค่าในตนเอง (Re-value) รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาคนพิการและสังคมได้เต็มตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตด้วยการมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย พก. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ขึ้น โดยถือเป็นงานประจำปีสำหรับคนทำงานด้านคนพิการ สร้างเสริมเครือข่าย พันธมิตรคนพิการทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนการแสดงผลงานทางวิชาการ ยังเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ต่อยอดงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมด้านคนพิการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านคนพิการ เพื่อทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Future Opportunities of work in post covid-19” และหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีพสำหรับคนพิการในอนาคต” การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างอาชีพแบบ new normal ในอนาคตสำหรับคนพิการ” และการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย นอกจากนี้ มีพิธีมอบธงเจ้าภาพในปี 2566 แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในปีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น