กทม.ร่วมกับกรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” กว่า 1.3 ล้านตัว ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบางขุนเทียน มุ่งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรชาวประมง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม.ร่วมกับกรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” กว่า 1.3 ล้านตัว ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบางขุนเทียน มุ่งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรชาวประมง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยปล่อยปูทะเล และมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน รวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านตัว โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตบางขุนเทียน เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ในการนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงเรือเพื่อร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณป่าชายเลนคลองพิทยาลงกรณ์อีกด้วย


รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ กรมประมง จัดกิจกรรม “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยปล่อยปูทะเลและมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน รวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านตัว ทั้งนี้ เขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย เป็นระยะทางกว่า 5 กม. และยังคงมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ลำคลองก็ถือเป็นเส้นเลือดที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนในเขตบางขุนเทียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เป็นรายได้หลักของประชาชน อาทิ การทำนาเกลือ ประมงน้ำกร่อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งทะเล ปลากะพงขาว และปูทะเล โดยเฉพาะ “ปูทะเล” ที่ถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่คนทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมบริโภค ทำให้มีปริมาณความต้องการสูงและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติ อันจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงปูทะเลของคนในชุมชน ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเลมีรายได้ที่เพียงพอและมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมง โดยสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง (คืนปูสู่ธรรมชาติ) ในเขตบางขุนเทียนมาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมประมงเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเขตบางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าชายเลนที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน จากการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันทรัพยากรปูทะเลบริเวณชายฝั่งบางขุนเทียนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เกษตรกรและชาวประมงในเขตบางขุนเทียนกว่า 500 ราย ได้รับประโยชน์จากการจับผลผลิตปูทะเลจากธรรมชาติไปจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งทะเลบางขุนเทียนมีป่าชายเลนที่เป็นระบบนิเวศที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนบางขุนเทียน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งและปูทะเลแบบธรรมชาติ เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะปูทะเล ซึ่งเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคภายในประเทศและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผลผลิตปูทะเลที่บริโภคและใช้ประโยชน์เป็นการจับจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้น ทำให้ทรัพยากรปูทะเลเสื่อมโทรมและลดน้อยลงเรื่อย ๆ อีกทั้งการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ทำให้สิ่งมีชีวิตรวมถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ ลดลงไปด้วย กิจกรรม “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ในวันนี้ จะเป็นกิจกรรมคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติกลับคืนมา เป็นความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี

สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1.1 ล้านตัว และมอบพันธุ์ปูทะเล จำนวน 2 แสนตัว ให้แก่ผู้แทนชุมชนจำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแสนตอ เสาธง ศรีกุมาร ชายทะเล บางขุนเทียน หลวงพ่อเต่า คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสาม เชิงตาแพ วัดประชาบำรุง หัวป่า คลองรางยายเพียร และบางเพนียง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ โดยพันธุ์ปูทะเลที่นำมาปล่อยในวันนี้ ประกอบด้วย ปูขาว ขนาด 1 เซนติเมตร จำนวน 360,000 ตัว ปูขาว ขนาด 10 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว และปูม้า ระยะ Zoea จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งเป็นปูที่มีขนาดเหมาะสมและมีอัตราการรอดสูง พร้อมที่จะเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ นำไปสู่การคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น