รมต.อนุชา ชวนเที่ยวชัยนาท ชมความสวยงามโรงพักเก่า ร.ศ.120 อายุกว่า 121 ปี ดัน Soft Power อ.สรรพยา ขึ้นแท่นชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมต.อนุชา ชวนเที่ยวชัยนาท ชมความสวยงามโรงพักเก่า ร.ศ.120 อายุกว่า 121 ปี ดัน Soft Power อ.สรรพยา ขึ้นแท่นชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาริมน้ําและแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยา (โรงพักเก่าสรรพยา) อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10 โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท และประชาชนชาว อ.สรรพยา ร่วมงาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ” ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สืบสานต่อยอดที่สรรพยา" ครั้งนี้ ถือเป็นโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติอันทรงคุณค่าสำหรับชาวชัยนาท ตนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ทางคณะผู้จัดงานได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอําเภอสรรพยา จนกระทั่งต่อยอดเป็นงานวิจัย เรื่องชื่อบ้านนามเมือง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลสรรพยากับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ และทําให้อําเภอสรรพยาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญที่สามารถต่อยอดการพัฒนาในมิติอื่นๆ ทั้งการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคต

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเยี่ยมชมสถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยาหลังเก่า ซึ่งเป็นโรงพักที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 หรือ โรงพักเก่า ร.ศ.120 ที่มีอายุกว่า 121 ปี รวมถึงเยี่ยมชมชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตนมั่นใจว่าที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.สรรพยา โดยเป็น Soft Power ที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และต่อยอดจากการศึกษาของโครงการนี้ เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น และสามารถดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ได้ในอนาคต

สำหรับโครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10 โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมชุมชนฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยภายในงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมสถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยาหลังเก่า หรือ โรงพักเก่า ร.ศ.120 ชมผลผลิตชุมชน และร่วมบันทึกเทปเชิญชวนท่องเที่ยว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "มนุษย์ท่องเที่ยว" ครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad