พม. หนุนภาคธุรกิจเอกชน "สร้างสุขวัยเก๋า" พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. หนุนภาคธุรกิจเอกชน "สร้างสุขวัยเก๋า" พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ...D

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ “สร้างสุขวัยเก๋า” เพื่อสนับสนุนให้สังคมและครอบครัวร่วมส่งต่อความรักแก่ผู้สูงอายุ และสร้างความผูกพันของคนทุกวัยภายในครอบครัวให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลตนเองครอบครัวและสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้มีนายธนเดช ตระกูลยิ่งยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบรรษัท-รัฐสัมพันธ์ โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์อาหารชั้น 2 โลตัสพระราม 1 ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อประชากรดังกล่าวเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี 2565 พบว่าผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 12.519 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.03 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ นับได้ว่าใกล้เคียงกับการเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่าย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ อาทิ การจ้างงาน การสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และหนึ่งในตัวอย่างของภาคธุรกิจเอกชน คือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสในการจ้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม “สร้างสุขวัยเก๋า” ในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การเสวนา เรื่อง สะสมสุขภาพดีเป็นบำนาญชีวิต เปิดโอกาสในการสร้างรายได้และใส่ใจผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ดูแล โดยไอดอลด้านการดูแลสุขภาพ นายแพทย์สมชัย คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ และผู้แทนผู้สูงอายุที่ทำงานภายใต้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด 2) การเสวนาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ความรู้ทั่วไป สิทธิและสวัสดิการทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ โดย นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดย นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย เรื่องโรคและกลุ่มอาการผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นางทิวาพร วิถี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 3) บูธจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายผู้สูงอายุ และ 4) บูธตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad