ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ เน้นทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ เน้นทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน....D

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทีม One Home พม. 17 จังหวัดภาคเหนือในเขตตรวจราชการที่ 15-18 รวม 137 คน ซึ่งจัดโดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 7-9 โดยมี นายธนู  ธิแก้ว ผู้อำนวยการ สสว. 9 กล่าวรายงาน อีกทั้ง นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. บรรยายแนวทางการตรวจราชการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อินน์ จังหวัดเชียงราย นายอนุกูล กล่าวว่า นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานในมิติใหม่ของกระทรวง พม. มีเป้าหมาย “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวให้กับคนทุกช่วงวัยที่ต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  การพัฒนาทักษะอาชีพรายได้  การคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนหุ้นส่วนในการพัฒนา และการส่งเสริมองค์กรสมรรถนะสูงทั้งในเรื่องคน เทคโนโลยี และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและหลักธรรมาภิบาล 

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการที่บรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อมุ่งให้หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือในเขตตรวจราชการที่ 15 - 18 สามารถนำนโยบายจากส่วนกลางไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและทิศทางเดียวกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถรายงานผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการในเชิงประจักษ์ได้  #ช่วย24ชั่วโมง   #ช่วย24ชม   #ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad