พม. จับมือเมืองพัทยา เตรียมนำร่องเป็นพื้นที่ Sandbox เสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ “5C4F" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. จับมือเมืองพัทยา เตรียมนำร่องเป็นพื้นที่ Sandbox เสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ “5C4F"


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมหารือกับนายวุฒิศักดิ์ ร่วมกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ โมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" โดยมีคณะผู้แทนกระทรวง พม. ได้แก่ นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


นางสาวอุไร กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ โมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" เป็นการขับเคลื่อนเมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่อง (Sandbox) สำหรับการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก ประกอบด้วย Creative (สร้างสรรค์) Comfort (ปลอดภัย) Connected (เชื่อมต่อ) Child-centred (ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง) Community-based (มีชุมชนเป็นฐาน) Fun (สนุก) For All (สำหรับทุกคน) Friendly (เป็นมิตร) Family-focused (ให้ความสำคัญต่อครอบครัว) โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับกลไกที่มีอยู่ในพื้นที่และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและความมีพลวัตสูงของปัญหาทางสังคม ในขณะที่องคาพยพทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีการเชื่อมโยงบูรณาการกันในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งจะได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #ช่วย24ชม #ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad