ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ รองปลัดฯกำชับแผนชุด...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ รองปลัดฯกำชับแผนชุด...G

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักอนามัย 21 สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ริมคลอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น19 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง

สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ซึ่งอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบอุดหนุนจากรัฐบาลปี 67 เพื่อดำเนินโครงการส่วนที่เหลือ สำหรับการรื้อย้ายเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่ 8เขตที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ให้สนน.เตรียมแผนการดำเนินการให้เรียบร้อย และติดตามการฟ้องร้องบริษัทที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร พบว่าติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่จากผู้รับจ้าง ความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนช่วงที่2 ขณะนี้คืบหน้า 2.55% ช่วงที่ 3 คืบหน้า 6.9% และช่วงที่ 4 คืบหน้า 26% ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินการในช่วงที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ-ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ซึ่งพบว่าช้ากว่าแผนมาก

ความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ 6 กลุ่มเขต พบว่า จากการสำรวจในเดือนม.ค.66 มีจำนวน 10,964 หลัง รื้อย้ายแล้ว 2,482 หลัง อยู่ระหว่างการเจรจา 4,448 หลัง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับให้สำนักการระบายน้ำประชุมชี้แจง 6 กลุ่มเขตเพื่อให้สำรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำให้ครบ100% จากนั้นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และขอให้วางเป้าหมายให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงระยะเวลาเป็นสำคัญ พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ

จากนั้น สำนักการโยธา รายงานการจัดการน้ำเสียต้นทาง จากการติดตามระบบและวิธีการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร 27 หน่วยงาน 657 อาคาร ในกทม. พบว่า ขณะนี้อาคารของกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 2 อาคาร อีก 26 หน่วยงาน ระหว่างการสำรวจคุณภาพน้ำทิ้งภายในหน่วยงาน และเชื่อมต่อท่อน้ำเสียระหว่างอาคารไปสู่โรงบำบัดน้ำเสียของกทม.

ด้านสำนักสิ่งแวดล้อม รายงานการติดตั้งถังดักไขมันให้บ้านเรือนในรัศมี 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา พื้นที่ 21 สำนักงานเขต ตั้งเป้าไว้ที่ 17,966 หลัง โดยในปีที่ผ่ามาดำเนินการไปแล้ว 2,877 ถัง และในปี 66 ตั้งเป้าไว้ที่ 4,765 ถัง โดยแบ่งการทำงานออกเป็นไตรมาส ปัจจุบันดำเนินการได้แล้ว 843 ถัง (คิดเป็น 17.69%) ใน8 เขต และ5เขตเกินเป้าของไตรมาส1 ไปแล้ว

สำนักอนามัย รายงานความคืบหน้าการติดตามการแกไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เฟส 2 ระหว่างเดือน ต.ค.65-เม.ย. 66 โดยมีสถานประกอบการจำนวน 155 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงแล้ว 45 แห่ง การจัดการน้ำเสียของตลาดในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง แบ่งเป็น ตลาดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ และอยู่นอกพื้นที่บริการ จำนวน 1 แห่ง ตลาดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่นอกพื้นที่บริการ จำนวน 2 แห่ง ตลาดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 แห่ง และตลาดที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 4 แห่ง สำหรับตลาดประเภทที่ 1 (รัฐและเอกชน) จำนวน 163 แห่ง ปรับปรุงแล้ว 57 แห่ง คิดเป็น 35% ซึ่งเป็นตลาดประเภทตลาดที่ไม่ต้องรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียเพราะมีการเชื่อมท่อกับระบบกทม.เรียบร้อยแล้ว ตลาดขนาดเล็ก พื้นที่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร จึงไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายอาคารและไม่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเขตได้แนะนำให้ตลาดติดตั้งถังดักไขมันเพิ่มเติม และตลาดที่ปิดกิจการอยู่ โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ขอให้ติดตามสถานประกอบการทั้ง 155 แห่งอย่างต่อเนื่อง และกำชับให้เขตดำเนินการตามกรอบเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ ในส่วนของตลาดที่เหลือให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเช่น สำนักการระบายน้ำ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ 7 สำนักงานเขต เพื่อพัฒนาคลองแสนแสบโดยดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดทางเดินเท้าตลอดคลอง และรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยริมคลองได้ร่วมรักษาความสะอาดของคลองอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ 

ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกเขตดำเนินการตามข้อสั่งการที่เคยมี คือ มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมทางเดินริมคลอง ดูแลต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงระบบน้ำเสียชุมชน และปรับปรุงคุณภาพเรือ ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบทุกองค์ปประกอบของข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งขอให้ขยายผลกิจกรรมจิตอาสาไปยังคลองสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักการระบายน้ำได้นำเข้าข้อมูลในระบบ GIS และกำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน ในส่วนของแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม และคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ดูแลความสวยงามให้คงเดิม หากพบว่ามีสิ่งกีดขวางการสัญจรของประชาชนให้เร่งขนย้ายออกไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad