พม. จับมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย MOU ช่วยคนพิการเพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. จับมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย MOU ช่วยคนพิการเพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 15.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมลงนาม ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากกระทรวง พม. และ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ


นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดทิศทางสำหรับการช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบาง การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ และการพัฒนาระบบและศักยภาพคนพิการ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการให้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาด วันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและธุรกิจเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับองค์กรคนพิการมีความเข้มแข็ง ด้วยโมเดล “1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ” เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง


นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยจะเข้ามาช่วยในการขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นโอกาสของคนพิการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคมต่อไป อีกทั้งนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการริเริ่มดำเนินโครงการที่เป็นต้นแบบ (Role Model) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพและรายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น