พม. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายภาคอีสาน ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายภาคอีสาน ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการปี 2566


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โดยมี นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กล่าวรายงาน อีกทั้งนายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. บรรยายแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งมีหน่วยงานทีม One Home พม. 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตตรวจราชการที่ 10 - 14 รวม 149 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 66 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการที่บรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตตรวจราชการที่ 10 - 14 สามารถนำนโยบายจากส่วนกลางไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของแต่ละโครงการในเชิงประจักษ์ได้
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น