ปลัดกทม. ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ปลัดกทม. ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน...G


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการส่งตัวและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่เข้ารับหนังสือส่งตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่สำคัญ คือ การให้บริการ การดูแลความเรียบร้อยและทุกข์สุขของประชาชน ทุกคนในที่นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นจึงขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เสียสละ และความรักความสามัคคีในการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างภาคภูมิใจในเกียรติของข้าราชการ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขแบบยั่งยืน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติงานสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้กรณีบรรจุใหม่เพื่อไปทดลองปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 25 ตำแหน่ง ได้แก่ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 1 ราย นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 7 ราย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 ราย นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ 1 ราย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4 ราย เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 36 ราย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 8 ราย นิติกรปฏิบัติการ 20 ราย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 26 ราย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 9 ราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 ราย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 19 ราย วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 ราย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 13 ราย สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ราย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ราย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 52 ราย นักนันทนาการปฏิบัติการ 12 ราย นักบัญชีปฏิบัติการ 2 ราย นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 ราย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 3 ราย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 11 ราย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ราย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 ราย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 4 ราย รวมทั้งสิ้น 256 รายอนึ่ง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 1/2565 จำนวน 26 ตำแหน่ง ให้มารายงานตัว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เมื่อวันที่ 13-17 ม.ค.66 ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวทั้งสิ้นจำนวน 275 ราย โดยเป็นกรณีบรรจุใหม่จำนวน 256 ราย และเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจำนวน 19 ราย สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว จำนวน 109 ราย

(ปิยวรรณ…นศ.ฝึกงาน รายงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad