รมว.พม. เปิด “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนำร่องบ้านกลาง วัดหัวฝาย...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมว.พม. เปิด “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนำร่องบ้านกลาง วัดหัวฝาย...D


เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร” เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหลัก "บวร" บ้าน วัด ราชการ โดยมี ท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย และประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวอารัมภกถา ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน ณ วัดหัวฝาย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนติดกับวัดหัวฝาย ซึ่งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยจากการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านนายจุติ กล่าวว่า จากรายงานของนายอำเภอพาน ทราบว่าจังหวัดเชียงรายมีผู้สูงอายุ 200,000 กว่าราย ซึ่งบ้านกลางในความดูแลของวัดหัวฝายเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและให้การบำบัดเยียวยาเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม เปรียบเสมือนกับมือที่มองไม่เห็น เป็นหัวใจที่มองไม่เห็น ซึ่งการมีองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ นั้น เป็นการดำเนินการตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน โดยท่านจะไม่รอความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ เพราะข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งต่อไป จะได้ขยายผลสัมฤทธิ์ไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือและทั่วประเทศ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตอันใกล้ จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ล้านคน หากประสบปัญหาสุขภาพ จะมีสถานที่ดูแลได้ หากประสบกับความเครียด ความทุกข์ จะสามารถมาพึ่งธรรมะ พึ่งพระ พึ่ง อพม. ได้ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมให้การสนับสนุนท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยโครงการต่างๆ ของวัดหัวฝาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร” ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “บวร” ระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย 2) การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรพระบริบาลภิกษุไข้และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 120 ชั่วโมง แก่พระคีลานุปัฎฐาก จํานวน 50 รูป เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งวัดหัวฝายเป็นวัดหนึ่งในโครงการฯ ที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์เป็นพระบริบาล 22,000 วัดทั่วประเทศ 3) การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป จํานวน 70 คน 4) การมอบเงินสงเคราะห์และสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบาง รวม 31 ราย 5) การรับมอบผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน จากมูลนิธิเมืองไทยยิ้มให้กับผู้แทนผู้สูงอายุ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6) พิธีเปิดโดมและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์ และ 7) นิทรรศการมีชีวิต “อุ้ยสอนหลาน หลานสอนอุ้ย” ภายใต้มิติการพัฒนา 6 ด้าน #ช่วย24ชั่วโมง #ช่วย24ชม #ข่าวพม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad