กทม. สร้างผู้นำเมืองรุ่น 8 ระดมความคิดเห็นรับฟังเสียงประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กทม. สร้างผู้นำเมืองรุ่น 8 ระดมความคิดเห็นรับฟังเสียงประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 8) โดยมี รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป เขตห้วยขวาง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีปณิธานที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง ที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขทุกสาขา โดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนามหานคร และการให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมือง โดยยึดหลักความเสมอภาค หลักสูตรผู้นำเมืองเป็นหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของทุกภาคส่วนนำเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอิสระ สามารถบูรณาการแนวคิด แนวทางในการบริหารเมือง องค์กรและท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และการประสานเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ในทุกมิติของการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ภาควิชาการ และการศึกษาดูงานรวม 126 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร มีการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง และต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง กำหนดการศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.66 ถึงวันที่ 7 ก.ค.66 ระหว่างเวลา 10.00 น.-17.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป เขตห้วยขวาง มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รวมทั้งสิ้น 134 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน ข้าราชการประจำระดับอำนวยการสูงขึ้นไปจากหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้แทนมูลนิธิสมาคมและสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์เชิงอภิปราย“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังเสียงจากประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไร เราควรนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไร ให้กรุงเทพมหานครพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องเราทำ อาจจะไม่ใช่คำตอบของประชาชน เราควรรับฟังความคิดเห็นและนำไปปฏิบัติใช้ เพราะในฐานะภาครัฐเราควรที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืน” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

—– (จิรัฐคม…สปส./ปิยวรรณ…นศ.ฝึกงาน รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad