รมว.พม . ย้ำ ทีม One Home พม.ภาคเหนือ ปักหมุดทำงานลดความเหลื่อมล้ำ นำศาสตร์นักพัฒนาสังคมมืออาชีพช่วยกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมว.พม . ย้ำ ทีม One Home พม.ภาคเหนือ ปักหมุดทำงานลดความเหลื่อมล้ำ นำศาสตร์นักพัฒนาสังคมมืออาชีพช่วยกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พบปะและประชุมร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทีม One Home พม. 17 จังหวัดภาคเหนือในเขตตรวจราชการที่ 15 - 18 รวม 137 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 7 8 9 โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. มอบหมายให้ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นผู้รายงานสรุปผลการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและทิศทางการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อินน์ จังหวัดเชียงรายนายจุติ กล่าวว่า บทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด โดยเฉพาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) นั้น คือ การสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการวางบทบาทหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตั้งแต่เมื่อครั้งกระทรวง พม. เป็นกรมประชาสงเคราะห์ โดยต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฏระเบียบ และสื่อสารให้สังคมได้ตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสังคมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม โดยการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมของประชาชน มีสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน สามารถแจ้งเหตุ ประสาน ส่งต่อ และวางแผนการจัดการกับปัญหาสังคม ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งการเสริมพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นหัวใจของผู้ให้ที่ทรงพลัง สามารถปฎิบัติหน้าที่สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ส่งต่อ และร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนได้อย่างตรงเป้า เข้าถึงไว โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart อพม. เข้ามาสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการสวัสดิการสังคม ด้วยการดึงศักยภาพเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม กระทรวง พม. ต้องสร้างกลุ่ม Think Tank เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และเป็นเครือข่ายถ่ายทอดการพัฒนาสังคมจากรุ่นสู่รุ่นแบบยั่งยืน  #ช่วย24ชั่วโมง  #ช่วย24ชม  #ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad