พม.โดยกรมเด็กฯ ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม.โดยกรมเด็กฯ ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก


นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา คุ้มครอง และจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยได้ขับเคลื่อนโครงการ “ซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคมและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ (CSR) ในพื้นที่ ซึ่งโครงการ “ซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 มีแผนการดำเนินงานในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในงบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งเป้าหมายจำนวน 100 หลัง ให้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบบ้านที่ปลอดภัยหลังแรกให้แก่ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และในปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 37 หลัง นอกจากเด็กและครอบครัวได้อยู่ในบ้านที่มั่นคงปลอดภัยแล้ว ต้องมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 5 มิติด้วย คือ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาส สร้างงานที่มั่นคงให้กับเด็ก ๆ ในอนาคต สำหรับอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สอดรับกับวัตถุประสงค์และแนวทางของโครงการ “ซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแวดล้อมในการปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ(CSR) ในการจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก


คุณจินต์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท บล็อกซ์ จำกัด และหุ้นส่วนบริษัท บล็อกซ์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการมุ่งใช้นวัตกรรม บริษัท บล็อกซ์ จำกัด ยังมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เพื่อต้องการปลูกฝังจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อันนอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ ด้วยการให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานศิลปะ เล่นดนตรี และเล่านิทาน เป็นต้น โดยหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาและรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับการจัดตั้ง BLOX Living ที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัดและโรงเรียนที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กๆ ทำกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการ อีกทั้งโรงเรียนฯ ยังได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนร่วมกับวัดพระยาสุเรนทร์และเขตคลองสามวาอย่างต่อเนื่อง BLOX Living จึงเป็นอาคารที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมของเด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ตาม “โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

นอกจากพิธีส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณแพท พาวเวอร์แพท ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงเล่นกีตาร์ กิจกรรมเด็กๆวาดภาพตามพี่แพท กิจกรรมพูดสร้างแรงบันดาลใจของคุณแพทและกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษจากน้อง ๆ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad