พม. หารือเครือข่าย เตรียมตั้ง "สรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์" เป็นปธ.คณะทำงานยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. หารือเครือข่าย เตรียมตั้ง "สรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์" เป็นปธ.คณะทำงานยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ...D


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านเด็ก จำนวน 12 เครือข่าย เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล ปกป้องคุ้มครอง และมีความปลอดภัย ในเบื้องต้น ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก โดยมีนายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีนายแพทย์ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และรองศาสตราจาราย์อภิญญา เวชยชัย ร่วมเป็นคณะทำงานนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อจัดทำแผนการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กรายแห่ง มีการทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวและสถานรองรับเด็กทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนเด็กและป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็น และให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการคืนครอบครัว ทำให้ลดระยะเวลาในการอยู่ในสถานรองรับของเด็กนอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริมบทบาทและกลไกของการคุ้มครองเด็กจังหวัดและ กทม. โดยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทุกระดับ และบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอจากการประชุมหารือครั้งนี้มาจัดทำแผนปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศต่อไป  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น