พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล พร้อมเชิญชวนแอดไลน์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล พร้อมเชิญชวนแอดไลน์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me


เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้อนุมัติให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ดังกล่าว แก่ครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว (เด็ก จำนวน 39 คน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา ตลอดจนนำไปใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ครอบครัวในเรื่องการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น


นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยกำหนดว่าการขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ รายบุคคล ต้องเป็นบุคคล ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในเบื้องต้น กรณีเด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง หรือบิดามารดาเสียชีวิต หรือต้องโทษจำคุก และเด็กอยู่ในความดูแลของญาติพี่น้อง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ขอให้ทุกครอบครัวร่วมกันเอาใจใส่และดูแลเด็กด้วยความรักความเข้าใจเพื่อให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างสรรค์เด็กให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในโอกาสต่อไป


ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้ใช้โอกาสในครั้งนี้ เชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ช่วยกันแอดไลน์ ระบบ ESS Help Me ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่นถูกทำร้าย /ข่มขู่ว่าจะทำร้าย/ถูกล่วงละเมิดทางเพศ/ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นคนคุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย สามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อนแอดไลน์ @esshelpme หรือคลิ๊กลิ้งค์ http://lin.ee/GetbF8D และหากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad