การเคหะฯ จัดเสวนาฯ "เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอย่างยั่งยืน ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การเคหะฯ จัดเสวนาฯ "เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอย่างยั่งยืน ...S


การเคหะแห่งชาติจัดงานเสวนาวิชาการและบรรยายในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มอบนโยบายการฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศด้านการวางแผนเมือง การจัดการและการบริหารเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จึงได้กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการและบรรยายในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลกได้พยายามพัฒนาเมืองให้ทันสมัย จนเข้าสู่ยุคของการแสวงหาความยั่งยืนให้กับผู้คนและประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังได้เดินหน้าพัฒนาก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ด้วยการนำสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองที่ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ประกอบด้วย ปัญหาความสะอาด, ไฟฟ้า ประปา, น้ำท่วม หรืออื่น ๆ ทำให้เห็นถึงปัญหาตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงปัญหาระดับใหญ่ ซึ่งการพัฒนากลไกต่าง ๆ นี้ เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ชุมชน อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับเป้าหมายการจัดเสวนาและบรรยายในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้แก่ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล และนายพรชัย เอี่ยมสุกใส หัวหน้านักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ depa Digital Provider เข้าร่วมเสวนาและบรรยายให้ความรู้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ/กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform : CDP)

โดยบูรณาการข้อมูลความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการกำหนดเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของเมืองที่ดี แนวคิดเมืองอัจฉริยะที่ควรพัฒนาควบคู่พร้อมกับเมืองน่าอยู่ การแก้ไขปัญหาการจัดการเมือง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน พร้อมแบ่งปันตัวอย่างข้อมูลโครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดียิ่งขึ้น


“การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนา ต่อยอดเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว พร้อมนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในภารกิจของการเคหะแห่งชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างยั่งยืน” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad