พก. ร่วมอภิปรายโต๊ะกลม ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พก. ร่วมอภิปรายโต๊ะกลม ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมโต๊ะกลมในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 การเข้าถึงสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับภาวะมารดาของสตรีพิการ รวมถึงความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลสตรีพิการที่ตั้งครรภ์จากความพิการหลายประเภท เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ หัวข้อที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มคนพิการที่ถูกมองข้าม (under represented group)


โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเสริมพลังกลุ่มย่อยคนพิการ under represented group อาทิ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ชนพื้นเมือง กลุ่มข้ามเพศ LGBTQI+ กลุ่มชาติพันธุ์ และหัวข้อที่ 3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16 (SDG16) สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อสร้างเสริมสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเปิดกว้างในทุกระดับ โดยมีนางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการหารือโต๊ะกลมดังกล่าว

โดยในช่วงเวลาระหว่างการเข้าร่วมการประชุม คณะผู้แทนไทยได้พบปะ พูดคุย และทักทายกับผู้เข้าร่วมกลุ่มต่างๆ เช่น คณะผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ จากกระทรวงคนพิการ คณะผู้แทนประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย จากกระทรวงพัฒนาชุมชนและบริการสังคม (รัฐมนตรี) ผู้แทนจากสภาการศึกษาเพื่อคนที่บกพร่องทางการเห็นสากล International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI) (ประธาน) เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad