มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงผลการดำเนินงานปี 2565 ใช้งบกว่า 400 ล้านบาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงผลการดำเนินงานปี 2565 ใช้งบกว่า 400 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดงานแถลง “ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และเป้าหมาย ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี 2566” ภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงอุปกรณ์ และสาธิตการกู้ชีพ กู้ภัย รวมถึงงานสาธิตการฝึกอบรมของแผนกฝึกอบรม โดยมีผู้มีอุปการคุณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ยังคงนโยบายเดินหน้าพัฒนาการปฏิบัติภารกิจทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการขับเคลื่อนปณิธานดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยงานในเครือที่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลที่ทันสมัยตามคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และเป็นศูนย์ไตเทียมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ที่พัฒนาระบบการให้บริการการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และเป็นผู้ประกอบด้วย “ความรู้” ควบคู่ “คุณธรรม” ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”


โดยในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมไทย ทั้งในด้านบรรเทาสาธารณภัย และ สังคมสงเคราะห์ ครอบคลุมทั้งการช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ซึ่งสามารถจำแนกเป็นภาพใหญ่ๆ ได้ดังนี้


ด้านการช่วยชีวิต มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและฌาปนกิจสุสาน ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในงาน กู้ชีพ กู้ภัย สนับสนุนงานนิติเวช และงานฌาปนกิจ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ในการรับแจ้งเหตุผ่าน สายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 โดยในรอบปี 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้รับสายแจ้งเหตุกว่า 120,000 สาย และได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทั้งด้านอุบัติเหตุจราจร ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต จากเหตุต่างๆ จำนวนกว่า 70,000 ราย โดยมีอาสาสมัครกว่า 4,000 คน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังมี แผนกฝึกอบรม ให้การเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงลดการสูญเสีย ด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในระบบออนไซต์ (On-site) และออนไลน์ (Online) รวมงบประมาณในด้านการ “ช่วยชีวิต” ผ่านงานบรรเทาสาธารณภัยฯ กว่า 54 ล้านบาท


นอกจากนี้ยังมีภารกิจช่วยชีวิตผ่านงานสังคมสงเคราะห์ ในด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ อีกทั้งยังมีสุสานฝากฝังศพไร้ญาติ จำนวน 7,000 หลุม ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลศพไร้ญาติไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดให้มีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณตามประเพณี รวมงบประมาณในด้านการ “ช่วยชีวิต” ผ่านงานสังคมสงเคราะห์ กว่า 50 ล้านบาท


นอกเหนือจากนี้ ปัจจุบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ร่วมหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผนึกกําลังทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติการ อันเป็นการบูรณาการการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครมูลนิธิฯ และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยให้สามารถบริหารจัดการและปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านการรักษาชีวิต มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกบริการประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงถิ่นทุรกันดาร โดยตลอดปี 2565 ได้ให้บริการประชาชน กว่า 25,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท โครงการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวมงบประมาณกว่า 79 ล้านบาท นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยประกันสังคมที่ต้องรักษาด้วยยานอกบัญชี รวมถึงการสงเคราะห์อื่นๆ ผ่านโรงพยาบาลหัวเฉียว รวมงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท


นอกจากนี้ยังมี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย ซึ่งให้บริการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนในแขนงต่าง ๆอย่างครบวงจร อาทิ แผนกอายุรกรรม แผนกฝังเข็ม แผนกทุยหนา แผนกอายุรกรรม คลินิกดูแลสุขภาพผิวพรรณ และงานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรจีน เป็นต้น โดยในรอบปี 2565 ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ด้วยการปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรจีน

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2565 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น คณะการแพทย์แผนจีน ได้ออกหน่วยแพทย์จีนเคลื่อนที่ ให้ความรู้ คำปรึกษาส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้ เป็นต้น


ด้านการสร้างชีวิต มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้การช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 10 โครงการ อาทิเช่น การมอบชุดเครื่องเขียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และมอบทุนการศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โครงการจักรยานเพื่อน้อง เพื่อให้นักเรียนในชนบทได้ใช้รถจักรยานไปโรงเรียนได้สะดวก รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับผู้ขาดแคลนผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมกิจการสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในด้านการดำรงชีพ มูลนิธิฯ ยังได้สนับสนุนรถเข็นวีลแชร์แก่คนพิการในส่วนภูมิภาค และ มอบวิกผมสังเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ล่าสุด มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการ ป่อเต็กตึ๊ง ปันความสุข ให้ชุมชน เพื่อสร้างความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัล การแสดงดนตรี และแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้รวมงบประมาณในด้านการ “สร้างชีวิต” และ การดำเนินการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ รวมงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท

นายวิเชียร กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ เป็นภารกิจหลัก ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมไทย และมูลนิธิฯ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มั่นใจว่า “ทุกบาท ทุกสตางค์ที่ท่านบริจาค สามารถร่วมช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ให้แก่ผู้คนนับล้านชีวิต” ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคน รวมงบประมาณดำเนินการกว่า 400 ล้านบาท

สำหรับในปี 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะยังคงเดินหน้า ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ทุกชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนา และขยายขอบข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือสังคมและเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างครบวงจรชีวิต ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภายใต้ปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น