พก. กล่าวถ้อยแถลงในนามผู้แทนประเทศไทยการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พก. กล่าวถ้อยแถลงในนามผู้แทนประเทศไทยการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN) นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 โดยได้การกล่าวถ้อยแถลงการณ์ ในนามของประเทศไทยถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) โดยการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกกลุ่ม ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่และทั่วถึง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพัฒนาระบบและผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จัดสวัสดิการด้านสังคมให้คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล รวมไปถึงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ทั้งในรูปแบบการจ้างงาน และการส่งเสริมอาชีพอิสระหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม


สำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นอนุสัญญาที่ส่งเสริม คุ้มครอง และประกันให้คนพิการทุกคนได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิด การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษา การทำงาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างยื่งต่อคนพิการ ทั้งนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 16 เป็นเวทีสากลที่ไทยสามารถนำเสนอและผลักดันการปฏิบัติที่ดีของไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านคนพิการจากประเทศอื่น เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนให้คนพิการมีศักยภาพทั้งในประเทศและเวทีระดับสากล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad