พม. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 พร้อมคัดเลือกประธานฯ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 พร้อมคัดเลือกประธานฯ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Lead to be the Leader) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของความเป็นพลเมือง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมฯ สามารถนำไปวางแผน ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเด็กและเยาวชน 38 องค์กร รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน


นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย และนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก, การอภิปรายการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมกลุ่ม สร้างความเป็นตัวตน, การเรียนรู้ทักษะชีวิต สังคม และการสื่อสาร, กระบวนการสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์สังคม เกี่ยวกับประเด็น สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน, บทบาทสภาเด็กและเยาวชนต่อสังคม, การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน, การทำงานกับชุมชนเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์สังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน


นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกลไกของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ นำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ชุมชน และสังคม รวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงมีการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสร้างสรรค์สังคม ซึ่งในปี 2566 นางสาวนดา บินร่อหีม ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่ง "ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย"

นางอภิญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลภารกิจด้านเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ นำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาระดับชาติ โดยเรามุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนในวันนี้ จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั่งที่ว่า “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad