พม. จับมือ ม.อ. ลงนาม MOU ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดสมรรถนะคนทุกช่วงวัย ร่วมพัฒนาประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ ม.อ. ลงนาม MOU ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดสมรรถนะคนทุกช่วงวัย ร่วมพัฒนาประเทศ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลก ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  


นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ โดยกระทรวง พม. จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียนที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริง ภายใต้การแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ และระบบการทำงานที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา 


อีกทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและสังคม และขับเคลื่อนการสร้างต้นแบบการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะร่วมกันศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคมตามบริบทของพื้นที่ สร้างการสื่อสารทางสังคมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบางตามหลักวิชาการ และเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขันของคนทุกช่วงวัยและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “หลักสูตร : จิตวิทยาการปรึกษาและการใช้เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์” สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการรวมพลังชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 80 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น