การเคหะฯต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐปชช.ลาวศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การเคหะฯต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐปชช.ลาวศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ...S


การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และโครงการเคหะชุมชนและบริการเชิงสังคม จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง และการบริหารชุมชน


ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในระดับทวิภาคีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับรัฐบาล เอกชน และประชาชน ก้าวไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้ง มีกรอบความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกัน อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


สำหรับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย นำคณะศึกษาดูงานจากกรมเคหะและผังเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง อาทิ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร หุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร” Bangkok City Model มหานครย่อส่วนแบบ 3D รวมถึงศึกษาดูงานโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้นำคณะศึกษาดูงานฯ ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (อาคารแปลง G) ซึ่งเป็นต้นแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของการเคหะแห่งชาติที่สามารถเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ และในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นำคณะศึกษาดูงานฯ ไปเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นต้นแบบที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน หรือบ้านเบอร์ 5 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ และให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมเคหะและผังเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน อีกทั้งบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาก็คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย อันเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (NUA) อีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น