พม. หนุนเสริมทักษะแห่งอนาคตให้เด็ก เยาวชน พร้อมเปิดเพิ่ม รร.ครอบครัว สอนพ่อแม่สร้างพลังบวกเลี้ยงลูก ที่ จ.พิษณุโลก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. หนุนเสริมทักษะแห่งอนาคตให้เด็ก เยาวชน พร้อมเปิดเพิ่ม รร.ครอบครัว สอนพ่อแม่สร้างพลังบวกเลี้ยงลูก ที่ จ.พิษณุโลก...D


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกตามโครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (21st Century Skills) จำนวน 4 รุ่น รวม 260 คน 


ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา 3 ทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) กลุ่มทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะด้านการเงิน วิชาการ เป็นต้น 2) กลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาหรือความท้าทาย เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากข์และเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ 3 ) กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น 

จากนั้น เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จำนวน 70 คน เพื่อสร้างเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เข้มแข็ง คอยทำหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าระวังปัญหาทางสังคมและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่ออาหารเช้าสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว อําเภอเนินมะปราง โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารเช้านายจุติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเปิดโรงเรียนครอบครัวเสริมสร้างพลังบวก ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อําเภอวังทอง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน สำหรับการส่งเสริมความรู้และพลังบวกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัว เพื่อให้เกิดการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม มีพัฒนาการที่สมวัย และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งศูนย์แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชาวชุมชน อีกทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ ประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ 1) เงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 31 ราย 2) อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3) รถวีลแชร์สำหรับคนพิการที่ยากจน จำนวน 7 คัน และ 4) ถุงยังชีพสำหรับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 46 ราย
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนได้มาช่วยเหลือดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมามอบบ้านถวายราชสักการะตามโครงการ “อาสาสมัครทําความดีถวายองค์ราชัน วันละ 1 บาท” ประจําปี 2565 ให้แก่นางสมทรง เนียมหอม ณ บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 11 บ้านป่าคาย ตําบลท่าหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad