ปลัด พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช กทม.ดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ - สวัสดิการของรัฐ One Stop Service - OSS - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ปลัด พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช กทม.ดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ - สวัสดิการของรัฐ One Stop Service - OSS

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 66 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ตน พร้อมด้วยนางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และทีมเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ลงพื้นที่ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มคนปราะบางและประชาชนในชุมชน ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ามาส่งเสริมให้ชาวชุมชนได้รับความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ข้อเสนอจากการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางและประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการแก้ปัญหาชุมชนในทุกมิติอย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ด้วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เป็นหนึ่งใน 25 ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี ซึ่งมีทุนทางสังคมทั้งในมิติของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชน รวมทั้งผู้นำชุมชน อพม. และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เข้มแข็ง โดยมี 250 ครัวเรือน มีทะเบียนบ้าน 71 ครัวเรือน และไม่มีทะเบียนบ้าน 179 ครัวเรือน มีประชากรรวม 289 คน (ประชากรแฝง 113 คน) สำหรับกลุ่มสมาชิกครอบครัววัยเด็ก อายุแรกเกิด - 18 ปี มี 79 คน ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 คน และเบี้ยความพิการ 3 คน กลุ่มสมาชิกครอบครัววัยแรงงาน อายุ 19 - 59 ปี มี 169 คน ประกอบอาชีพ 118 คน ได้รับเบี้ยความพิการ 3 คน และกลุ่มสมาชิกในครอบครัววัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป มี 41 คน ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุทุกคน และเบี้ยความพิการ 5 คน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสภาพปัญหาครอบครัวที่พบในชุมชนโค้งรถไฟยมราช ได้แก่ รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 50 ครอบครัว หนี้สินครัวเรือน 47 ครอบครัว ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย 28 ครอบครัว มีภาระเลี้ยงดูผู้ประสบปัญหา 20 ครอบครัว (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ติดยาเสพติด) ขาดโอกาสทางการศึกษา 11 ครอบครัว และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 6 ครอบครัว เป็นต้น อีกทั้งพบว่ามีความต้องการรายครัวเรือน ได้แก่ การประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย รวม 50 ครอบครัว การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ 17 ครอบครัว ทุนการศึกษา 16 ครอบครัว การฝึกอาชีพ 13 ครอบครัว การจ้างงาน 10 ครอบครัว และการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ 5 ครอบครัว เป็นต้น


#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad