ครม.แต่งตั้ง “เพชรรัตน์ สายทอง” นั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม....G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ครม.แต่งตั้ง “เพชรรัตน์ สายทอง” นั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม....G


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดวธ.เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายวธ. และแผนปฏิบัติการวธ. ที่มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น